• English

Thông báo số 05/TB-HĐQT ngày 15/12/2020 về việc ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT Kienlongbank nhiệm kỳ 2018 - 2022

Thông báo số 05/TB-HĐQT ngày 15/12/2020 về việc ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT Kienlongbank nhiệm kỳ 2018 - 2022. Xem tại đây.

Các biểu mẫu hồ sơ ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT:

  • Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị do cổ đông đề cử. Xem tại đây.
  • Sơ yếu lý lịch cá nhân. Xem tại đây.
  • Bảng kê khai người có liên quan. Xem tại đây.
  • Báo cáo công khai lợi ích liên quan. Xem tại đây.