• English

Thông báo: dời ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 (lần thứ 15)

Kính gửi: Quý Cổ đông Ngân hàng TMCP Kiên Long           

- Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị ngày 10/05/2011; 

 Theo thông báo số 163/TB-HĐQT ngày 25/04/2011 Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long đã thông báo thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 vào Thứ sáu ngày 20 tháng 05 năm 2011.

Tuy nhiên để hoàn tất thủ tục tổ chức Đại hội cổ đông được chu đáo theo quy định pháp luật trước khi tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 chính thức vào lúc 7 giờ 30 phút Thứ Tư ngày 01 tháng 06 năm 2011. Các nội dung khác theo thông báo số 163/TB-HĐQT ngày 25/04/2011 không thay đổi.

Rất mong sự tham dự của Quý Cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng kính chào.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

 

Trần Hưng Thịnh