• English

Thông báo điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến để bầu bổ sung vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2008 – 2012)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010;
- Căn cứ nghị định số 59/2009/NĐ-CP ngày 16/07/2009 của Chính phủ V/v tổ chức và hoạt động của Ngân hàng thương mại;
             - Căn cứ công văn số 324/NHNN–TTGSNH V/v chấp thuận nhân sự TCTD, chi nhánh NH nước ngoài;
             - Căn cứ điều lệ Ngân hàng TMCP Kiên Long;
Nhằm chuẩn bị cho việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2008 – 2012) tại phiên họp Đại hội cổ đồng thường niên năm 2012 (Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 16), Hội đồng quản trị Ngân hàng Kiên Long xin thông báo các tiêu chuẩn, điều kiện để cổ đông có thể tham gia đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2008 – 2012) như sau:
1. Tiêu chuẩn, điều kiện với ứng viên được đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT:
Cổ đông có quyền ứng cử làm ứng viên hoặc đề cử ứng viên vào danh sách đưa ra bầu giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị, nếu xét thấy ứng viên đảm bảo các điều kiện sau:
a. Đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện đối với Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 50 của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010;
b. Không vi phạm quy định về những trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều 33 của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010;
c. Không vi phạm quy định về những trường hợp không được cùng đảm nhiệm chức vụ tại Điều 34 của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010.
2. Việc đề cử ứng viên vào danh sách đưa ra bầu giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị quy định tại Khoản 3 Điều 29 Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại văn bản số 324/NHNN-TTGSNH ngày 18/1/2012. Theo đó:
2.1. Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm. Số lượng mà các nhóm có quyền đề cử thực hiện như sau:
a.       Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một ứng cử viên;
b.       Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai ứng cử viên;
c.       Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba ứng cử viên;
d.       Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn ứng cử viên;
e.       Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm ứng cử viên;
f.         Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu ứng cử viên;
g.       Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy ứng cử viên;
h.       Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám ứng cử viên.
2.2. Trường hợp các cổ đông không ứng cử, đề cử đủ số lượng ứng cử viên hoặc các ứng cử viên không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo qui định, Hội đồng quản trị có quyền đề cử bổ sung người đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện làm ứng cử viên.
3. Hồ sơ ứng cử, đề cử và thủ lục liên quan:
a. Danh mục hồ sơ của nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT (mỗi thứ 03 bản chính), gồm có:
- Đơn đề cử hoặc Đơn ứng cử vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Kiên Long nhiệm kỳ VI (2008-2012); trong đó cam kết ứng viên đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định pháp luật, Điều lệ Ngân hàng Kiên Long. Trường hợp nhóm cổ đông đề cử ứng viên tham gia thành viên HĐQT thì phải có biên bản họp nhóm có ghi rõ tỷ lệ sở hữu của từng cổ đông.
- Lý lịch cá nhân của nhân sự dự kiến bầu (theo mẫu phụ lục số 1 đính kèm);
- Phiếu lý lịch tư pháp của nhân sự dự kiến bầu;
- Bản kê khai người có liên quan (theo mẫu phụ lục số 02 đính kèm);
- Báo cáo công khai lợi ích liên quan (theo mẫu phụ lục số 3 đính kèm);
- Bản sao giấy chứng minh nhân dân, các văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn của nhân sự dự kiến bầu đáp ứng các điều kiện theo quy định.
b. Người được đề cử, tự ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ tự ứng cử, đề cử của mình.
c. Hồ sơ ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2008-2012) được gửi trực tiếp hoặc gửi qua Bưu điện dưới hình đảm bảo đến:
+ Ngân hàng Kiên Long. Số 44 Phạm Hồng Thái, P. Vĩnh Thanh Vân, Rạch Giá, Kiên Giang. Điện thoại: 077 3877 538. Fax: 077 3877 539;
+ Hoặc: Ngân hàng Kiên Long. Số 78 – 80 Đường Cách mạng tháng 8, Phường 06, Quận 03, TP. Hồ Chí Minh.(Người nhận: Ông Quốc Việt hoặc Cô Hạ Quyên). Đt: 08 3933 3393 (ext: 678). Fax: 08 3930 9139.
d. Thời gian nhận hồ sơ: đến 11 giờ 30 ngày 07/04/2012 (Các hồ sơ hợp lệ là hồ sơ gửi đầy đủ theo hướng dẫn và chuyển đến NH Kiên Long trước 11 giờ 30 ngày 07/04/2012 theo dấu bưu điện).
e. Theo quy định của pháp luật, danh sách các ứng viên được đề cử, ứng cử phải được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận trước khi Đại hội cổ đông thực hiện bầu bổ sung làm Thành viên của Hội đồng quản trị.
Trân trọng.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
(Đã ký)

Trần Hưng Thịnh