• English

Thông báo Điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục đề cử, ứng cử nhân sự bầu bổ sung vào thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2017

 • Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và các văn bản liên quan;
 • Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 và các văn bản liên quan;
 • Căn cứ công văn số 324/NHNN–TTGSNH về việc chấp thuận nhân sự TCTD, chi nhánh NH nước ngoài và các văn bản liên quan;
 • Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kiên Long,
Để chuẩn bị cho việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2013 – 2017 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 (Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 18), HĐQT Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo các tiêu chuẩn, điều kiện để cổ đông có thể tham gia đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2013 – 2017 như sau:

1. Tiêu chuẩn, điều kiện với ứng viên được đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT, thành viên BKS:

Cổ đông có quyền ứng cử làm ứng viên hoặc đề cử ứng viên vào danh sách đưa ra bầu bổ sung giữ chức danh thành viên HĐQT, thành viên BKS, nếu xét thấy ứng viên đảm bảo các điều kiện sau:

a. Đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS theo quy định tại Điều 50 của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010;

b. Không vi phạm quy định về những trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều 33 của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010;

c. Không vi phạm quy định về những trường hợp không được cùng đảm nhiệm chức vụ tại Điều 34 của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010.

2. Số lượng ứng cử viên mà cổ đông, nhóm cổ đông có quyền đề cử phụ thuộc vào tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi cổ đông hoặc nhóm cổ đông thực hiện như sau:

2.1 Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng với số lượng ứng cử viên được đề cử như sau:

a. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu trên 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng viên;

b. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 02 (hai) ứng viên;

c. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 03 (ba) ứng viên;

d. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 04 (bốn) ứng viên;

e. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 05 (năm) ứng viên;

f. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 06 (sáu) ứng viên;

g. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 07 (bảy) ứng viên;

h. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 08 (tám) ứng viên.

2.2. Trường hợp cổ đông, nhóm cổ đông không ứng cử, đề cử đủ số lượng ứng cử viên đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS; hoặc các ứng viên không đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, HĐQT, BKS có quyền đề cử bổ sung người đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn vào HĐQT, BKS.

3. Hồ sơ ứng cử, đề cử và thủ tục liên quan:

a. Danh mục hồ sơ của nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS (mỗi hồ sơ gồm 03 bản chính), gồm có:

 • Đơn đề cử hoặc Đơn ứng cử vào thành viên HĐQT, thành viên BKS Ngân hàng TMCP Kiên Long nhiệm kỳ 2013-2017. Trong đó cam kết ứng viên đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định pháp luật, Điều lệ Ngân hàng TMCP Kiên Long. Trường hợp nhóm cổ đông đề cử ứng viên tham gia thành viên HĐQT, thành viên BKS thì phải có biên bản họp nhóm có ghi rõ tỷ lệ sở hữu của từng cổ đông (Theo phụ lục số 01).
 • Lý lịch cá nhân của nhân sự bầu bổ sung (Theo phụ lục số 02);
 • Phiếu lý lịch tư pháp của nhân sự bầu bổ sung;
 • Bản kê khai người có liên quan (Theo phụ lục số 03);
 • Báo cáo công khai lợi ích liên quan (Theo phụ lục số 04);
 • Bản sao công chứng giấy chứng minh nhân dân, các văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn của nhân sự bầu bổ sung đáp ứng các điều kiện theo quy định.
Văn bản trong hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt Nam. Văn bản lập ở nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch sang tiếng Việt. Các bản sao tiếng Việt và các bản dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt phải được cơ quan có thẩm quyền chứng thực theo quy định của pháp luật.

b. Người được đề cử, tự ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT, thành viên BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ tự ứng cử, đề cử của mình.

c. Hồ sơ ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013 - 2017 được gửi trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện dưới hình thức đảm bảo đến:

 • Ngân hàng TMCP Kiên Long. Số 16 - 18 Phạm Hồng Thái, P. Vĩnh Thanh Vân, TP. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang. Điện thoại: 077 3877 538. Fax: 077 3877 539. Người nhận: Bà Trần Vũ Hạ Quyên.
 • Hoặc: Ngân hàng TMCP Kiên Long. Số 98 – 108A Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường 07, Quận 03, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 08 3933 3393. Fax: 08 3930 9139. Người nhận: Bà Trần Vũ Hạ Quyên.
 • Mọi thắc mắc Quý cổ đông vui lòng liên hệ: Bà Trần Vũ Hạ Quyên; Số điện thoại 08 3933 3393, 0919 831 145.
d. Thời gian nhận hồ sơ: Đến 16 giờ 30 phút ngày 25/02/2014 (Ngân hàng TMCP Kiên Long chỉ nhận các hồ sơ hợp lệ là hồ sơ gửi đầy đủ theo hướng dẫn và chuyển trực tiếp hoặc theo đường bưu điện đến Ngân hàng TMCP Kiên Long).

e. Theo quy định của pháp luật, danh sách các ứng viên được đề cử, ứng cử phải được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận trước khi Đại hội đồng cổ đông thực hiện bầu bổ sung làm thành viên HĐQT, thành viên BKS.

Trân trọng.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
 
Võ Quốc Thắng