• English

Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG

  • Căn cứ Kế hoạch dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 như sau:

  • Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: Tháng 04 năm 2014.

  • Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: 16 giờ 30 phút ngày 07/03/2014.

Thư mời họp Đại hội sẽ được Ngân hàng TMCP Kiên Long gửi đến từng cổ đông. Tài liệu họp Đại hội sẽ được đăng trên website Ngân hàng TMCP Kiên Long www.kienlongbank.com và website Công ty cổ phần chứng khoán Phương Nam www.chungkhoanphuongnam.com.vn trước ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)


Võ Quốc Thắng