• English

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2013

 Kính gửi: Quý Cổ đông Ngân hàng TMCP Kiên Long. 

- Căn cứ nghị quyết số: 8/NQ-HĐQT của Hội Đồng Quản Trị Ngân hàng Kiên Long về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên Ngân hàng Kiên Long năm 2013 ngày 03/04/2013.
Hội Đồng Quản Trị Ngân hàng TMCP Kiên Long trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông Ngân hàng Kiên Long về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 (Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 17) như sau:
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: 13 giờ 00’ Thứ năm, ngày 25/04/2013.
- Địa điểm tổ chức: Nhà hàng Hoa Biển. Khu 16ha, Đường Nguyễn Hùng Sơn, TP. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang.
- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: đến hết 11 giờ 30 phút ngày 06/04/2013.
Thư mời họp sẽ gửi đến Quý cổ đông theo danh sách chốt ngày 06/04/2013. Các tài liệu liên quan đến các nội dung làm việc của Đại hội sẽ đăng trên website www.kienlongbank.vn của Ngân hàng trước ngày tổ chức Đại hội.
Trân trọng.
TM. HỒI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Trần Phát Minh