• English

Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông 2012

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Ngân hàng TMCP Kiên Long. 

- Căn cứ nghị quyết Hội đồng quản trị Ngân hàng Kiên Long ngày 15/03/2012 về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên Ngân hàng Kiên Long năm 2012.
            Nhằm chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2012, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc chốt danh sách Cổ đông tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2012 (Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 16) như sau:
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: 7 giờ 00 phút Thứ Sáu ngày 27/04/2012.
- Ngày chốt danh sách Cổ đông tham dự Đại hội: đến 16 giờ 30 phút ngày 03/04/2012.
Thư mời đại hội sẽ gửi cho cổ đông và tài liệu sẽ được đăng trên website: www.kienlongbank.com của Ngân hàng trước ngày tổ chức Đại hội đồng Cổ đông.

Hội đồng quản trị xin trân trọng thông báo.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊChủ tịch(Đã ký)
Trần Hưng Thịnh