• English

Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
-------------------------------      
Rạch Giá, ngày 27 tháng 04 năm 2012
 
 
NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG
 
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật các Tổ chức Tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010;
- Căn cứ Nghị định số 59/2009/NĐ-CP ngày 16/07/2009 của Chính phủ ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng thương mại;
- Căn cứ Thông tư 06/2010/TT-NHNN ngày 26/02/2010 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn tổ chức, quản trị, điều hành, vốn điều lệ, chuyển nhượng cổ phần, bổ sung, sửa đổi Giấy phép, Điều lệ của ngân hàng thương mại;
- Căn cứ công văn số 324/NHNN-TTGSNH của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 18/01/2012;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kiên Long;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2012 của Ngân hàng TMCP Kiên Long ngày 27/04/2012.
 
QUYẾT NGHỊ
Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 của Hội đồng quản trị với các chỉ tiêu cơ bản như sau:
            - Tổng tài sản                                                             : 17.489 tỷ đồng
            - Vốn chủ sở hữu                                                       : 3.043 tỷ đồng
                  + Trong đó: Vốn điều lệ:                                       : 3.000 tỷ đồng
            - Tổng vốn huy động                                                  : 14.010 tỷ đồng
            - Tổng dư nợ cho vay                                                 : 8.404 tỷ đồng
            - Tỷ lệ nợ xấu                                                             : 2,77%/ tổng dư nợ 
            - Lợi nhuận trước thuế                                                : 524 tỷ 770 triệu đồng
Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động kiểm soát năm 2011 của Ban kiểm soát.
Điều 3: Thông qua báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2011.
Điều 4: Thông qua tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2011:
            - Lợi nhuận trước thuế năm 2011                               : 524.770.669.161 đồng
            - Thuế thu nhập doanh nghiệp                                    : 130.154.507.891 đồng
            - Lợi nhuận sau thuế                                                   : 394.616.161.270 đồng
            - Trích lập các quỹ                                                      : 94.411.916.584 đồng
           
            Trong đó:
               + Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%LNST): 19.730.808.064 đồng
               + Quỹ dự phòng tài chính (10%LNST)                      : 39.461.616.127 đồng
               + Quỹ khen thưởng, phúc lợi                                    : 35.219.492.393 đồng
            - Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ                : 300.204.244.686 đồng
            - Lợi nhuận năm trước còn lại chưa chia:                    : 46.457.800 đồng
            - Vốn điều lệ (bình quân) năm 2011                             : 3.000.000.000.000 đồng
            - Chia cổ tức năm 2011 (VĐLBQ x 10%)                     : 300.000.000.000 đồng
            - Lợi nhuận giữ lại                                                        : 250.702.486 đồng.
Điều 5: Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2012:
1.       Một số chỉ tiêu chính trong kế hoạch kinh doanh:
- Tổng tài sản: 20.500 tỷ đồng
- Vốn điều lệ: 3.000 tỷ đồng
- Tổng huy động: 16.200 tỷ đồng.
- Tổng dư nợ: 9.664 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu <= 2%
- Lợi nhuận trước thuế: 620 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức: tối thiểu 12%
- Mạng lưới: 125 chi nhánh và phòng giao dịch đến cuối năm 2012 (Khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận).
2.       Giải pháp thực hiện:
a) Củng cố phát triển và hoàn thiện cấu trúc tổ chức Ngân hàng Kiên Long;
b) Quản trị rủi ro;
c) Chú trọng hơn nữa chăm sóc khách hàng;
d) Phát triển các dịch vụ ngân hàng hiện đại;
e) Bảo lưu việc dời Hội sở: Để thuận tiện trong vấn đề quản lý, phát triển thương hiệu đúng tầm. Đại hội đồng ý bảo lưu việc dời Hội sở về Tp. Hồ Chí Minh khi điều kiện cho phép;
f) Các giải pháp khác:
- Dịch vụ: Dịch vụ ngân hàng phải tiếp tục ưu tiên phát triển, cung cấp các sản phẩm dịch vụ đa dạng và phong phú như: thanh toán trong nước, thanh toán quốc tế, dịch vụ quản lý tài sản cá nhân, kiều hối...;
- Khi điều kiện cho phép Ngân hàng Kiên Long sẽ thành lập Công ty Đầu tư Tài chính, thành lập Công ty Bất động sản, hoàn tất việc tham gia hoặc mua lại Công ty chứng khoán... để hỗ trợ các hoạt động kinh doanh của Ngân hàng và thực hiện từng bước trong chiến lược của Ngân hàng là tiến đến việc thành lập Tập đoàn Tài chính: tách bạch hoạt động Ngân hàng thương mại và hoạt động Ngân hàng đầu tư.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động quyết định điều chỉnh, bổ sung các chức năng, nghiệp vụ kinh doanh phù hợp với quy định của pháp luật, quyết định các vấn đề liên quan đến việc xin phép và đăng ký nội dung hoạt động kinh doanh khi có nhu cầu.
            Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định phương thức thực hiện kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2012.
Điều 6: Thông qua việc chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012.
Điều 7: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long nhiệm kỳ VI (2008 – 2012) như sau:
1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Hữu Thọ;
             2. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Bùi Xuân Khu;
             3. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Vũ Thế Thanh;
4. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Vũ Đức Cần;
5. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Trần Hưng Thịnh;
Điều 8: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, danh sách ứng cử viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2008 – 2012):
            - Ông Trần Phát Minh, được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị với chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Điều 9: Thông qua việc bảo lưu nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Ngân hàng TMCP Kiên Long đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 15. Giao cho Hội đồng quản trị hoàn tất Điều lệ mới đã chỉnh sửa và tiến hành đăng ký với Ngân hàng Nhà nước.
Điều 10: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT
(Đã ký)
Trương Hoàng Lương