• English

Đặc tính - Tiện ích

Đặc tính:

Thời hạn vay:

Ngắn hạn: Tối đa 1 năm. 

Trung hạn: Trên 1 năm và tối đa 5 năm. 

Loại tiền vay: VND, ngoại tệ.

Mức cho vay:  Theo thỏa thuận giữa KienlongBank và khách hàng.

Lãi suất: Theo quy định KienlongBank từng thời kỳ.

Phương thức cho vay:

+ Ngắn hạn: Cho vay từng lần, cho vay theo hạn mức tín dụng. 

+ Trung hạn: Cho vay từng lần. 

Phương thức thu nợ:  

+ Trả nợ gốc: Hàng tháng/hàng quý/hàng 6 tháng hoặc cuối kỳ.

+ Trả nợ lãi: Hàng tháng/hàng quý.

Phí dịch vụ tín dụng: Xem biểu phí

Tiện ích:

+ Ngân hàng có thể xem xét miễn, giảm lãi tiền vay đối với khách hàng. 

+ Thủ tục đơn giản, thời gian giải quyết hồ sơ nhanh chóng.

+ Ngoài việc cho vay, khách hàng được sử dụng các sản phẩm khác của KienlongBank: Bảo lãnh, chuyển tiền,…