• English

Các loại giao dịch ngoại tệ

Giao dịch ngoại tệ giao ngay

- Nghiệp vụ giao dịch hối đoái giao ngay (Spot).

- SPOT là giao dịch hai bên thực hiện mua, bán một lượng ngoại tệ theo tỷ giá giao ngay tại thời điểm giao dịch và kết thúc thanh toán trong vòng hai (2) ngày làm việc tiếp theo.

- Phí giao dịch hối đoái.

- Khách hàng được miễn phí đối với giao dịch giao ngay.

- Chứng từ trong các giao dịch giao ngay.

- Khách hàng dùng đồng Việt nam (VND) để mua ngoại tệ của Kienlongbank thông qua các giao dịch giao ngay phải xuất trình các chứng từ cung cấp đầy đủ thông tin về mục đích, số lượng và loại ngoại tệ cần thanh toán, thời điểm thanh toán theo quy định hiện hành về quản lý ngoại hối.

Giao dịch ngoại tệ hoán đổi (Swap)

- SWAP là giao dịch đồng thời mua và bán cùng một lượng ngoại tệ (chỉ có hai đồng tiền được sử dụng trong giao dịch), trong đó kỳ hạn thanh toán của hai giao dịch là khác nhau và tỷ giá của hai giao dịch được xác định tại thời điểm ký kết hợp đồng.

- Kỳ hạn giao dịch.

- Tối thiểu 03 ngày, tối đa 365 ngày.

- Phí giao dịch hối đoái.

- Khách hàng được miễn phí đối với giao dịch hoán đổi.

Giao dịch ngoại tệ kỳ hạn (Forward)

- FORWARD là giao dịch hai bên cam kết sẽ mua, bán với nhau một lượng ngoại tệ theo một mức tỷ giá xác định và việc thanh toán sẽ được thực hiện vào thời điểm xác định trong tương lai.

- Kỳ hạn giao dịch.

- Tối thiểu 03 ngày, tối đa 365 ngày.

- Phí giao dịch hối đoái.

- Khách hàng được miễn phí đối với giao dịch kỳ hạn.

- Chứng từ trong các giao dịch kỳ hạn.

- Khách hàng dùng đồng Việt nam (VND) để mua ngoại tệ của KienlongBank thông qua giao dịch kỳ hạn phải xuất trình các chứng từ cung cấp đầy đủ thông tin về mục đích, số lượng và loại ngoại tệ cần thanh toán, thời điểm thanh toán theo quy định hiện hành về quản lý ngoại hối.