• English

Tiện ích sản phẩm

+ Được thanh toán đầy đủ tiền gốc và lãi theo thỏa thuận với KienlongBank.

+ Bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin liên quan đến tài khoản.

+ Gửi và rút tiền nhiều lần trên một thẻ tiết kiệm.

+ Gửi tiền một nơi, giao dịch nhiều nơi.

+ Mở thẻ tiết kiệm đồng sở hữu.

+ Chủ sở hữu/Đồng chủ sở hữu tài khoản được cầm cố, được chuyển quyền sở hữu, được để lại thừa kế, được ủy quyền cho người khác thực hiện các giao dịch theo quy định của pháp luật và của KienlongBank.


Tin xem nhiều