• English

Tiện ích sản phẩm

+ Giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt.

+ Được lựa chọn, sử dụng các phương tiện, dịch vụ và tiện ích thanh toán do KienlongBank cung ứng.

+ Được ủy quyền cho người khác sử dụng tài khoản.

+ Được cung cấp thông tin về các giao dịch thanh toán, số dư tài khoản.

+ Được hưởng lãi đối với số dư trên tài khoản, quản lý hiệu quả nguồn tiền.

+ Mở tài khoản một nơi có thể giao dịch nhiều nơi.