• English

Thông tin sản phẩm

Mô tả sản phẩm: Chiết khấu hối phiếu kèm theo bộ chứng từ hàng xuất khẩu là việc chiết khấu có truy đòi hối phiếu kèm theo bộ chứng từ hàng xuất khẩu để đáp ứng nhu cầu vốn lưu động cho các doanh nghiệp là các đơn vị xuất khẩu. 

Đối tượng: Khách hàng doanh nghiệp.

Điều kiện:

+ Có chức năng sản xuất, chế biến, gia công kinh doanh hàng hóa xuất khẩu.

+ Có giấy chứng nhận tiêu chuẩn ngành phù hợp với quy (đối với ngành có yêu cầu chứng nhận tiêu chuẩn ngành).