• English

Thông tin sản phẩm

Mô tả sản phẩm: Vay theo hạn mức thấu chi trên tài khoản thanh toán là sản phẩm cho vay theo phương thức hạn mức thấu chi trên tài khoản thanh toán với tài sản bảo đảm là bất động sản.

Đối tượng: Cá nhân người Việt Nam.

Điều kiện:

+ Có thu nhập đảm bảo trả nợ gốc và lãi vay.

+ Có tài sản bảo đảm là nhà ở, đất ở.


Tin xem nhiều