• English

Thông tin sản phẩm

Mô tả sản phẩm: Vay đầu tư, kinh doanh chứng khoán là sản phẩm cho vay, chiết khấu giấy tờ có giá để đầu tư, kinh doanh chứng khoán. 

Đối tượng: Khách hàng cá nhân.

Điều kiện: 

+ Cam kết bổ sung tài sản bảo đảm, trả nợ trước hạn khi giá chứng khoán là tài sản bảo đảm bị giảm đến 15% so với giá tham chiếu của KienlongBank. 

+ Đối với cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán: Có cam kết và ủy quyền để KienlongBank được toàn quyền chủ động trích chuyển từ tài khoản giao dịch của Khách hàng số tiền thu được từ việc bán chứng khoán để thanh toán tiền vay và lãi vay cho KienlongBank. 


Tin xem nhiều