• English

Thông tin sản phẩm

Mô tả sản phẩm: Vay sản xuất nông nghiệp là sản phẩm cho vay nhằm đáp ứng nhu cầu vốn để phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, bao gồm nhu cầu vốn của cá nhân đó và nhu cầu vốn của hộ kinh doanh, doanh nghiệp tư nhân mà cá nhân đó là chủ hộ kinh doanh, chủ doanh nghiệp tư nhân. 

Đối tượng: Cá nhân người Việt Nam, hộ gia đình, tổ hợp tác và tổ chức khác không có tư cách pháp nhân

Điều kiện: 

+ Tại thời điểm xem xét cấp tín dụng, không có nợ nhóm 3, nhóm 4, nhóm 5 tại KienlongBank và/hoặc Tổ chức tín dụng khác

+ Có dự án, phương án nuôi/trồng, sản xuất, kinh doanh hiệu quả.

+ Có tài sản bảo đảm. 


Tin xem nhiều