• English

Thông tin sản phẩm

Mô tả sản phẩm: Vay Thấu chi tài khoản CBNV và CTV (Không TSBĐ) là sản phẩm cho vay cho phép khách hàng có thể chi vượt số dư Có trên tài khoản tiền gửi thanh toán (VND) của khách hàng đang mở tại KienlongBank. Số tiền chi vượt này được tự động thu hồi dần ngay khi tài khoản của khách hàng phát sinh nguồn tiền vào nên khách hàng chỉ trả lãi trên số tiền chi vượt và số ngày thực tế sử dụng với mức lãi suất ưu đãi dành cho khách hàng.

Đối tượng: 

+ CBNV, CTV làm việc tại KienlongBank, Công ty con của KienlongBank.

+ CBNV làm việc tại Tổ chức/Doanh nghiệp.

Điều kiện: 

Đối với CBNV, CTV:

+ Có thời gian công tác tối thiểu là 12 tháng.

+ Cam kết dùng toàn bộ thu nhập để trả nợ và đồng ý cho KienlongBank hoặc ủy quyền Công ty con của KienlongBank trích thu nhập hàng tháng để trả nợ vay.

+ Không bao gồm hạn mức/dư nợ của thẻ tín dụng tại KienlongBank và/hoặc tại các Tổ chức tín dụng khác. 

+ Có mục đích sử dụng vốn để phục vụ đời sống. 

Đối với Tổ chức/Doanh nghiệp:

+ Cam kết xác nhận thời gian làm việc, thu nhập và đồng ý trích thu nhập theo ủy quyền của CBNV để trả nợ cho KienlongBank.

+ Cam kết chi lương CBNV qua tài khoản mở tại KienlongBank.

+ Cam kết thông báo cho KienlongBank trước khi CBNV nghỉ việc và giữ lại toàn bộ các khoản tiền phải chi trả cho CBNV để chuyển trả cho KienlongBank.

+ Phải có Hợp đồng hợp tác/liên kết với KienlongBank.


Tin xem nhiều