• English

Thông tin sản phẩm

Mô tả sản phẩm: Vay CBNV KienlongBank (Không TSBĐ) là sản phẩm cho vay không có tài sản bảo đảm nhằm phục vụ đời sống đối với CBNV KienlongBank hoặc tại Công ty con của KienlongBank.

Đối tượng: CBNV làm việc tại KienlongBank hoặc Công ty con của KienlongBank.

Điều kiện: 

+ Có thời gian công tác tối thiểu 12 tháng.

+ Cam kết dùng toàn bộ thu nhập để trả nợ và đồng ý cho KienlongBank hoặc ủy quyền Công ty con của KienlongBank trích thu nhập hàng tháng để trả nợ vay.

+ Có khả năng trả nợ gốc và lãi vay.

+ Có mục đích sử dụng vốn để phục vụ đời sống. 


Tin xem nhiều