• English

Thông tin sản phẩm

Mô tả sản phẩm: Tiết kiệm Trực tuyến là loại hình tiền gửi được thực hiện qua dịch vụ Ngân hàng điện tử của KienlongBank (Khách hàng không cần đến giao dịch trực tiếp tại quầy).

Đối tượng khách hàng: Khách hàng tổ chức có tài khoản thanh toán và đăng ký sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử của KienlongBank.

Đặc tính: 

Kỳ hạn gửi: 01, 02, 03, 06, 09, 12, 13, 15, 18, 24, 36 tháng, lãnh lãi cuối kỳ.

Loại tiền gửi: VND.

Số tiền gửi tối thiểu: 500.000 VND.

Lãi suất: Xem biểu lãi suất.

Hình thức chi trả tiền gửi: 

+ Lãi nhập gốc và tái tục kỳ hạn mới;

+ Lãi chuyển sang tài khoản thanh toán và phần gốc tái tục kỳ hạn mới;

+ Tự động tất toán và chuyển hết vào tài khoản thanh toán.

Phí dịch vụ tài khoản: Xem biểu phí.

Cách thức gửi tiền: Thông qua Ngân hàng điện tử, Khách hàng trích tiền từ tài khoản thanh toán để gửi tiền trực tuyến.