• English

Tin Kiên Long

THÔNG BÁO V/V CHI TRẢ CỔ TỨC ĐỢT II NĂM 2012

 Căn cứ Nghị quyết số: 19/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long ngày 03/05/2013,

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc chi trả cổ tức đợt II năm 2012 như sau:
1. Thời gian chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức: 16 giờ 30 phút ngày 15/05/2013; Ngày giao dịch không hưởng quyền: từ ngày 16/05/2013;
2. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2012:
- Mức chi trả cổ tức năm 2012: chín phần trăm (09%) x mệnh giá cổ phần;
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt;
- Ngân hàng Kiên Long đã tạm ứng cổ tức đợt I/2012 trong tháng 01 năm 2013 cho cổ đông là năm phần trăm (05%) x mệnh giá cổ phần;
- Ngân hàng Kiên Long sẽ thanh toán cổ tức đợt II/2012 cho cổ đông là bốn phần trăm (04%) x mệnh giá cổ phần, tương đương 400 đồng/cổ phần (mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần);
3. Thời gian chi trả cổ tức: từ ngày 20/05/2013;
4. Thủ tục chi trả cổ tức:
- Ngân hàng Kiên Long sẽ chuyển tiền cổ tức đợt II năm 2012 vào tài khoản của Quý Cổ đông mở tại Ngân hàng Kiên Long hoặc tài khoản Quý cổ đông đã đăng ký nhận cổ tức. Trường hợp Quý Cổ đông chưa có tài khoản tại Ngân hàng, Ngân hàng sẽ mở tài khoản cho Quý Cổ đông (Quý Cổ đông sẽ bổ túc hồ sơ mở tài khoản khi đến nhận cổ tức).
- Tổng số tiền cổ tức mà Quý Cổ đông cá nhân được nhận sẽ được Ngân hàng Kiên Long khấu trừ thuế thu nhập cá nhân năm phần trăm (05%) theo luật định.
5. Địa điểm chi trả cổ tức: Quý Cổ đông nhận cổ tức tại các điểm giao dịch của Ngân hàng TMCP Kiên Long trên toàn quốc, chi tiết các điểm giao dịch được đăng tải trên website: www.kienlongbank.vn.
- Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
+ Ngân hàng TMCP Kiên Long. Số 16 - 18 Phạm Hồng Thái, P. Vĩnh Thanh Vân, TP. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang. Điện thoại: 077 3869 950. Fax: 077 3877 539;
 + Hoặc: Ngân hàng TMCP Kiên Long. Số 78 – 80 Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường 06, Quận 03, TP. Hồ Chí Minh.  Điện thoại: 08 3933 3393 (số máy lẻ 678). Fax: 08 3930 9139.
Trân trọng.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
VÕ QUỐC THẮNG

Đăng ký nhận tin
KienlongBank