• English

Thông báo về việc đề cử, ứng cử nhân sự thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Kiên Long nhiệm kỳ 2018 - 2022

Thông báo số 03/TB-HĐQT ngày 26/2/2018 (Xem chi tiết)

Các biểu mẫu hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS: 

- Danh sách ứng cử viên (Xem chi tiết)

- Lý lịch cá nhân (Xem chi tiết)

- Bảng kê khai người có liên quan (Xem chi tiết)

- Báo cáo công khai lợi ích liên quan (Xem chi tiết)