• English

Thông báo số 67/TB-NHKL ngày 22/02/2019 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông

Thông báo số 67/TB-NHKL ngày 22/02/2019 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông. Xem tại đây
Đính kèm Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 22/02/2019 của Hội đồng quản trị Kienlongbank. Xem tại đây