• English

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019

Văn kiện tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019:

1. Chương trình phiên họp Đại hội cổ đông thường niên 2019. Xem tại đây

2. Nội quy họp Đại hội cổ đông thường niên 2019. Xem tại đây

3. Thể lệ biểu quyết phiên họp Đại hội cổ đông thường niên 2019. Xem tại đây

4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018. Xem tại đây

5. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019. Xem tại đây

6. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018. Xem tại đây

7. Tờ trình báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất 2018. Xem tại đây 

8. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2018. Xem tại đây

9. Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và đề xuất thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 2019. Xem tại đây 

10. Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019. Xem tại đây 

11. Tờ trình về việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Kiên Long. Xem tại đây  

11.1 Dự thảo Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long. Xem tại đây 

11.2 Dự thảo Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Kiên Long. Xem tại đây 

12. Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2022. Xem tại đây 

13. Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông. Xem tại đây

14. Dự thảo Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên 2019. Xem tại đây