• English

Thông báo số 01/TB-HĐQT ngày 30/01/2024 của Hội đồng quản trị về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2027

- Thông báo số 01/TB-HĐQT ngày 30/01/2024 của Hội đồng quản trị về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2027. Xem tại đây.

+ Phụ lục số 01: Sơ yếu lý lịch. Xem tại đây.

+ Phụ lục số 02: Bảng kê khai người có liên quan. Xem tại đây.

+ Phụ lục số 03: Đơn ứng cử, đề cử. Xem tại đây.

+ Phụ lục số 04: Báo cáo công khai lợi ích liên quan. Xem tại đây.