• English

Tài liệu họp trình Đại hội đồng cổ đông thường niên KienlongBank năm 2024

1. Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Xem tại đây.

2. Quyết định về việc ban hành Quy chế Tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Xem tại đây.

2.1. Hướng dẫn cổ đông tham dự và bỏ phiếu điện tử đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Xem tại đây.

3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024. Xem tại đây.

4. Báo cáo của Ban Điều hành (BĐH) về kết quả hoạt động kinh doanh KienlongBank năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024. Xem tại đây.

5. Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024. Xem tại đây.

6. Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023. Xem tại đây.

6.1. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023. Xem tại đây.

7. Tờ trình về việc Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023. Xem tại đây.

8. Tờ trình về việc Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và đề xuất thù lao của HĐQT, BKS năm 2024. Xem tại đây.

9. Tờ trình về việc Ban hành thay thế Điều lệ KienlongBank. Xem tại đây.

9.1. Dự thảo Điều lệ Ngân hàng TMCP Kiên Long. Xem tại đây.

9.2. Bảng thuyết minh Điều lệ năm 2024. Xem tại đây.

10. Tờ trình về việc Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho các năm tài chính 2024 và 2025. Xem tại đây.

11. Tờ trình về việc Niêm yết các trái phiếu KienlongBank phát hành ra công chúng. Xem tại đây.

12. Tờ trình về việc Ủy quyền, giao nhiệm vụ cho HĐQT quyết định một số thẩm quyền thuộc quyền hạn của ĐHĐCĐ. Xem tại đây.

13. Tờ trình về việc Thay đổi cơ cấu, số lượng và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2027. Xem tại đây.

14. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ. Xem tại đây.