• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 3356/TB-NHKL ngày 11/10/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AD 445184, số vào sổ cấp GCN H00678/Q29T61 do UBND Thị xã (nay là Thành phố) Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cấp ngày 16/12/2005, cụ thể: thửa đất số 52; Tờ bản đồ số 13; diện tích 456,9 m2; mục đích sử dụng đất: đất ở đô thị 200 m2,  đất trồng cây lâu năm 256.9 m2; thời hạn sử dụng đất: đất ở tại đô thị lâu dài, đất trồng cây lâu năm đến tháng 11/2055; Tọa lạc:  phường Hoà Hương, Thị xã (nay là thành phố) Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam thuộc sở hữu của ông Trần Thanh Hoàng và bà Trần Thị Thanh Nguyên.

Tài sản gắn liền với đất bao gồm 3 công trình xây dựng:

+ Công trình xây dựng thứ nhất: nhà trệt + gác lửng;

+ Công trình xây dựng thứ hai: nhà trệt;

+ Công trình xây dựng thứ ba: nhà trệt.

Giá khởi điểm: 6.701.000.000 đồng (Sáu tỷ bảy trăm lẻ một triệu đồng), trong đó bao gồm:

- Giá trị quyền sử dụng đất: 6.373.160.000 đồng;

- Công trình xây dựng thứ nhất nhà trệt + gác lửng: 208.800.000 đồng.

- Công trình xây dựng thứ hai nhà trệt: 119.040.000 đồng.

- Công trình xây dựng thứ ba nhà trệt Ngân hàng không định giá.

Chi tiết theo Chứng thư định giá số CTĐN0020723CT ngày 12/7/2023 của Công ty TNHH thẩm định giá Hoàng Quân.

Chi tiết Thông báo số 3356/TB-NHKL ngày 11/10/2023: tại đây

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank