• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 1774/TB-NHKL ngày 24/05/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

- Tài sản 1: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số: 68; tờ bản đồ số: 32; diện tích 279,2 m2 (thửa đất có 32.8 m2 đất thuộc hành lang an toàn giao thông); mục đích sử dụng đất: đất ở: 60m2, đất trồng cây lâu năm: 219.2 m2; thời hạn sử dụng đất: đất ở: lâu dài, đất trồng cây lâu năm: 15/10/2043; nguồn gốc sử dụng đất: công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất; địa chỉ: thôn Đắk Hà, thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CO 937082; số vào sổ cấp GCN: CS 04008 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Đắk Nông cấp ngày 18/9/2018. 

+ Tài sản gắn liền với đất: Nhà ở cấp 4 và một số cây trồng trên đất. 

+ Giá khởi điểm : 595.017.400 đồng. Trong đó: QSDĐ: 443.889.600 đồng; TSGLVĐ: giá trị công trình xây dựng: 150.500.000 đồng, giá trị cây trồng: 627.800 đồng

+ Bước giá cho mỗi lần ra giá: 10.000.000 đồng 

- Tài sản 2: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số: 455; tờ bản đồ số: 6; diện tích 133 m2 (thửa đất có 27m2 đất thuộc hành lang an toàn giao thông (phần hạn chế không được xây dựng)); mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị (Trong đó : Đất ở 50m2, Đất trồng cây lâu năm: 83m2); thời hạn sử dụng đất: đất ở: lâu dài; đất trồng cây lâu năm: đến ngày 15/10/2043; nguồn gốc sử dụng đất: Nhận chuyển nhượng đất được công nhận quyền sử dụng đất như giao đất có thu tiền sử dụng đất là: 50m2; công nhận quyền sử dụng đất không thu tiền sử dụng đất là: 83m2; địa chỉ: thôn Đắk Vượng, thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: BU 307744; số vào sổ cấp GCN: CH 01721 do UBND huyện Krông Nô cấp ngày 21/01/2015.

+ Tài sản gắn liền với đất : Nhà ở cấp 4.

+ Giá khởi điểm: 406.000.000  đồng. Trong đó: QSDĐ: 204.555.000 đồng; TSGLVĐ: 201.600.000 đồng

+ Bước giá cho mỗi lần ra giá: 10.000.000 đồng 

- Tài sản 3: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số: 20;24; tờ bản đồ số: 30; diện tích 17115 m2; mục đích sử dụng đất: đất trồng cây lâu năm; thời hạn sử dụng đất: đến năm 2062; nguồn gốc sử dụng đất: Công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất; địa chỉ: Thôn Đắk Na, xã Tân Thành, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông. theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: BE 215397; số vào sổ cấp GCN: CH 00944 do UBND huyện Krông Nô cấp ngày 20/10/2011.

+  Tài sản gắn liền với đất: Cà phê già cỗi không thể phục hồi.

+ Giá khởi điểm : 770.175.000 đồng.

- Tài sản 4: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số: 23 ; tờ bản đồ số: 30; diện tích 6083 m2; mục đích sử dụng đất: đất trồng cây lâu năm; thời hạn sử dụng đất: đến năm 2062; nguồn gốc sử dụng đất: Công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất; địa chỉ: Thôn Đắk Na, xã Tân Thành, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: BE 215398; số vào sổ cấp GCN: CH 00943 do UBND huyện Krông Nô cấp ngày 20/10/2011.

+ Tài sản gắn liền với đất: Cà phê già cỗi không thể phục hồi.

+ Giá khởi điểm : 273.735.000 đồng

+ Bước giá cho mỗi lần ra giá tài sản 3,4: 11.000.000 đồng 

- Tài sản 5: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số: 12 ; tờ bản đồ số: 30; diện tích 8538 m2; mục đích sử dụng đất: đất trồng cây hàng năm khác; thời hạn sử dụng đất: đến ngày 22/5/2029; nguồn gốc sử dụng đất: Công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất; địa chỉ: Thôn Đắk Na, xã Tân Thành, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông. theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: BE 215399; số vào sổ cấp GCN: CH 00942 do UBND huyện Krông Nô cấp ngày 20/10/2011.

+ Tài sản gắn liền với đất: Cà phê già cỗi không thể phục hồi.

+ Giá khởi điểm: 393.000.000 đồng

+ Bước giá cho mỗi lần ra giá: 10.000.000 đồng 

Chi tiết Thông báo số 1774/TB-NHKL ngày 24/5/2023: tại đây


Đăng ký nhận tin
KienlongBank