• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 1755/TB-NHKL ngày 24/05/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Tài sản 1: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CS 284654, số vào sổ cấp GCN CT18743 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang cấp ngày 19/02/2020 với các đặc điểm cụ thể: 

+ Quyền sử dụng đất: Thửa đất số 57; tờ bản đồ số 16; diện tích 194,6 m2; mục đích sử dụng đất: đất ở tại nông thôn; tọa lạc tại: xã Vĩnh Trường, huyện An Phú, tỉnh An Giang.

+ Tài sản gắn liền với đất: Nhà ở riêng lẻ; diện tích xây dựng: 119,2 m2; diện tích sàn: 291,6 m2; cấp: Loại 2.2 (theo QĐ10).

Tài sản 2: Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CS 284653, số vào sổ cấp GCN CT18742 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang cấp ngày 19/02/2020 với các đặc điểm cụ thể: Thửa đất số 62; tờ bản đồ số 11; diện tích 422,5 m2; mục đích sử dụng đất: đất ở tại nông thôn 180 m2, đất trồng cây lâu năm 242,5 m2; tọa lạc tại: xã Vĩnh Trường, huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Tài sản 3: Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CS 284676, số vào sổ cấp GCN CT18745 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang cấp ngày 21/02/2020 với các đặc điểm cụ thể: Thửa đất số 17; tờ bản đồ số 39; diện tích 695,7 m2; mục đích sử dụng đất: đất ở tại nông thôn; tọa lạc tại: xã Lương Phi, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.

Tài sản 4: Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CS 284675, số vào sổ cấp GCN CT18744 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang cấp ngày 21/02/2020 với các đặc điểm cụ thể: Thửa đất số 15; tờ bản đồ số 39; diện tích 452,1 m2; mục đích sử dụng đất: đất nuôi trồng thủy sản; tọa lạc tại: xã Lương Phi, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.

Chi tiết Thông báo số 1755/TB-NHKL ngày 24/05/2023: tại đây.

KienlongBank News

Đăng ký nhận tin
KienlongBank