• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 1555/TB-NHKL ngày 09/05/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất tại thửa đất số: 515; tờ bản đồ: 50; Diện tích 300 m2; Hình thức sử dụng riêng; Mục đích sử dụng đất ở tại đô thị; Thời hạn sử dụng: lâu dài; Địa chỉ Thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số A0 034226, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 02274 do UBND Huyện Cần Giờ cấp 13/02/2009. Hiện trạng thực tế theo Chứng thư thẩm định giá số CTSG0260223CT của Công Ty TNHH Thẩm định giá Hoàng Quân ngày 14/03/2023.

Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 316, tờ bản đồ số 6, diện tích 1234 m2, mục đích sử dụng đất trồng cây lâu năm, thời hạn sử dụng đất 08/2046, tọa lạc tại Thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, TP.Hồ Chí Minh, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BĐ 180055, số vào sổ cấp GCN số CH 00012, do Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ cấp ngày 20/01/2011. Hiện trạng thực tế theo Chứng thư thẩm định giá số CTSG0260223CT của Công Ty TNHH Thẩm định giá Hoàng Quân ngày 14/03/2023.

Chi tiết Thông báo số 1555/TB-NHKL ngày 09/05/2023: tại đây.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank