• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 1424/TB-NHKL ngày 25/5/2022

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản là Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa 200, tờ bản đồ 7, diện tích 64.9 m2, mục đích sử dụng đất ở tại đô thị, và tài sản gắn liền với đất là nhà ở, diện tích 61.6 m2, tại 116 Thanh Thủy, P. Thanh Binh, Q. Hài Châu. Tp. Đà Nẵng.

Chi tiết Thông báo số 1424/TB-NHKL ngày 25/05/2022: tại đây.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank