• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 1210/TB-NHKL ngày 07/04/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất diện tích 310,5 m2 trong đó: ONT: 148,7 m2, CLN: 161,8 m2, thời hạn sử dụng đến 12/12/2022, thuộc Thửa đất số 930, TBĐ số 30 tại địa chỉ: Ấp Bình Phong, xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành: BQ779085; số vào sổ cấp GCN CH02592/00040-1.CN.VP do UBND huyện Châu Thành tỉnh Tây Ninh cấp ngày 12/12/2013; Cập nhập chủ sở hữu ngày 27/08/2019 cho ông Võ Thanh Điền.

Tài sản gắn liền với đất: trên đất chỉ có cây cỏ dại mọc, không có giá trị (chi tiết tại Vi bằng lập ngày 08/11/2022 của Văn phong Thừa phát lại Long An).

Chi tiết Thông báo số 1210/TB-NHKL ngày 07/04/2023: tại đây.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank