• English

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Văn kiện tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021:

1. Chương trình phiên họp Đại hội cổ đông thường niên 2021. Xem tại đây

2. Nội quy họp Đại hội cổ đông thường niên 2021. Xem tại đây

3. Thể lệ biểu quyết phiên họp Đại hội cổ đông thường niên 2021. Xem tại đây 

4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020. Xem tại đây

5. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021. Xem tại đây

6. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020. Xem tại đây

7. Tờ trình báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất 2020. Xem tại đây

8. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2020. Xem tại đây

9. Tờ trình phương án tăng vốn điều lệ 2021. Xem tại đây

10. Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và đề xuất thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 2021. Xem tại đây

11. Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021. Xem tại đây 

12. Tờ trình bổ sung tên viết tắt Tiếng Anh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ 2021. Xem tại đây

13. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông. Xem tại đây