• English

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên KienlongBank năm 2022

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên KienlongBank năm 2022:

1. Chương trình họp. Xem tại đây.

2. Quy chế Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Xem tại đây.

3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022. Xem tại đây.

4. Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022: Xem tại đây.

5. Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022. Xem tại đây.

6. Tờ trình thông qua Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021. Xem tại đây.

7. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2021. Xem tại đây.

8. Tờ trình phương án tăng vốn điều lệ năm 2022. Xem tại đây.

9. Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và đề xuất thù lao HĐQT, BKS năm 2022. Xem tại đây.

10. Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022. Xem tại đây.

11. Tờ trình về việc ban hành Quy chế Quản trị nội bộ KienlongBank. Xem tại đây.

12. Tờ trình về việc về việc báo cáo tiến độ thực hiện Phương án bán cổ phiếu quỹ cho người lao động theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/01/2021 và Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông năm 2021. Xem tại đây.

13. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc quyền hạn của ĐHĐCĐ. Xem tại đây.

14. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Xem tại đây

15. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Xem tại đây