• English

Quyền lợi và hạn mức quyền lợi

  • Quyền lợi nâng cao: số tiền chi trả giai đoạn sớm, ung thư biểu mô tại chỗ, bệnh hiểm nghèo giai đoạn sớm sẽ được khấu trừ trước khi chi trả các quyền lợi: ung thư nghiêm trọng, bệnh hiểm nghèo giai đoạn nghiêm trọng, tử vong, tàn tật toàn bộ & vĩnh viễn (TTTB&VV), quyền lợi sống thọ.
  • Nếu người được bảo hiểm mắc nhiều hơn một Bệnh ung thư và/hoặc Bệnh hiểm nghèo do cùng một tai nạn hoặc cùng một bệnh gây ra, duy nhất quyền lợi bảo hiểm Bệnh ung thư/Bệnh hiểm nghèo có số tiền chi trả cao nhất sẽ được chi trả.
  • Chi tiết quyền lợi và hạn mức quyền lợi tại đây