• English

Quy chế chuyển nhượng Cổ phiếu

Ban hành Quy chế chuyển nhượng, phong tỏa, xác nhận và cung cấp thông tin liên quan đến cổ phần của Ngân hàng TMCP Kiên Long 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG
-         Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2011;
-         Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Kiên Long;
-         Căn cứ Nghị quyết số 1126/NQ-HĐQT ngày 16/11/2012 của Hội Đồng Quản Trị Ngân hàng TMCP Kiên Long;

 

Chi tiết (Xem văn bản).