• English

Nghị quyết số 57/NQ-HĐQT ngày 07/12/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của cổ đông

1. Nghị quyết số 57/NQ-HĐQT ngày 07/12/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của cổ đông. Xem tại đây.

2. Thông báo số 3545/TB-NHKL ngày 07/12/2022 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông. Xem tại đây.