• English

Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 05/4/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Ngân hàng TMCP Kiên Long năm 2022

Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 05/4/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Ngân hàng TMCP Kiên Long năm 2022. Xem tại đây.