• English

Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 07/3/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của cổ đông

1. Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 07/3/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của cổ đông. Xem tại đây.

2. Thông báo số 413/TB-NHKL ngày 07/3/2022 của Tổng Giám đốc về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông. Xem tại đây.