• English

Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 07/3/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên KienlongBank năm 2023

1. Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 07/3/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên KienlongBank năm 2023. Xem tại đây.

2. Thông báo số 529/TB-NHKL ngày 08/3/2023 của Tổng Giám đốc về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên KienlongBank năm 2023. Xem tại đây.