• English

Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 07/3/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua dự kiến thời gian, địa điểm và hình thức tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên KienlongBank năm 2023

Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 07/3/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua dự kiến thời gian, địa điểm và hình thức tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên KienlongBank năm 2023. Xem tại đây.