• English
Lãi suất tiền gửi không kỳ hạn
Loại ngoại tệ Lãi suất(%/năm)
Tiền gửi tiết kiệm 0.20
Tiền gửi thanh toán 0.20
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn
Kỳ hạn gửi Lãnh lãi cuối kỳ (%/năm) Lãnh lãi định kỳ (%/năm) Lãnh lãi đầu kỳ (%/năm)
12 tháng 6 tháng 3 tháng 1 tháng
1 tuần 0.20
2 tuần 0.20
3 tuần 0.20
01 tháng 3.55 3.54
02 tháng 3.75 3.74 3.73
03 tháng 3.95 3.94 3.91
04 tháng 3.95 3.93 3.90
05 tháng 3.95 3.92 3.89
06 tháng 6.20 6.15 6.12 6.01
07 tháng 6.20 6.11 5.98
08 tháng 6.20 6.09 5.95
09 tháng 6.20 6.11 6.08 5.92
10 tháng 6.20 6.06 5.90
11 tháng 6.20 6.05 5.87
12 tháng 6.90 6.78 6.73 6.69 6.45
13 tháng 7.10 6.86 6.59
15 tháng 7.10 6.86 6.82 6.52
18 tháng 7.10 6.86 6.80 6.77 6.42
24 tháng 7.10 6.86 6.75 6.69 6.66 6.22
36 tháng 7.10 6.65 6.54 6.49 6.45 5.85
60 tháng 7.10 6.26 6.17 6.12 6.09 5.24

Lãi suất trực tuyến

Lãi suất tiền gửi trực tuyến
Kỳ hạn Lãi suất(%/năm)
01 tháng 3.75
02 tháng 4
03 tháng 4
06 tháng 6.40
09 tháng 6.40
12 tháng 7.10
13 tháng 7.30
15 tháng 7.30
18 tháng 7.30
24 tháng 7.30
36 tháng 7.30

Copyright © 2018 Kienlongbank. All right reserved.