• English
Lãi suất tiền gửi không kỳ hạn
Loại ngoại tệ Lãi suất(%/năm)
Tiền gửi tiết kiệm 0.80
Tiền gửi thanh toán 0.80
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn
Kỳ hạn gửi Lãnh lãi cuối kỳ (%/năm) Lãnh lãi định kỳ (%/năm) Lãnh lãi đầu kỳ (%/năm)
12 tháng 6 tháng 3 tháng 1 tháng
1 tuần 0.80
2 tuần 0.80
3 tuần 0.80
01 tháng 4.80 4.78
02 tháng 4.90 4.89 4.86
03 tháng 5 4.98 4.94
04 tháng 5 4.97 4.92
05 tháng 5 4.96 4.90
06 tháng 7 6.94 6.90 6.76
07 tháng 7 6.88 6.73
08 tháng 7 6.86 6.69
09 tháng 7 6.88 6.84 6.65
10 tháng 7 6.82 6.61
11 tháng 7 6.80 6.58
12 tháng 7.60 7.46 7.39 7.35 7.06
13 tháng 7.80 7.51 7.19
15 tháng 8 7.70 7.65 7.27
18 tháng 8 7.70 7.63 7.58 7.14
24 tháng 8 7.70 7.56 7.49 7.44 6.90
36 tháng 7.80 7.26 7.13 7.07 7.03 6.32

Lãi suất trực tuyến

Lãi suất tiền gửi trực tuyến
Kỳ hạn Lãi suất(%/năm)
01 tháng 4.90
02 tháng 5
03 tháng 5
06 tháng 7.20
09 tháng 7.20
12 tháng 7.80
13 tháng 8

Copyright © 2018 Kienlongbank. All right reserved.