• English

Hồ sơ và thủ tục

  • Thu hộ: Người nộp tiền đến điểm giao dịch của Vietnam Post, điền thông tin vào vào Giấy yêu cầu giao dịch để yêu cầu nộp tiền mặt vào tài khoản thanh toán của Người nhận tiền tại KienlongBank.
  • Chi hộ: Người chuyển tiền sử dụng các kênh thanh toán của KienlongBank để thực hiện giao dịch chi tiền cho Người nhận tiền bằng tiền mặt tại Điểm giao dịch của Vietnam Post.