• English

Hồ sơ và thủ tục

  • CMND/CCCD/Hộ chiếu, Hộ khẩu/Sổ tạm trú dài hạn của người vay, người đồng trách nhiệm (nếu có), bên đảm bảo (nếu có).
  • Chứng từ xác định khách hàng đang hoạt động sản xuất kinh doanh.
  • Hồ sơ chứng minh nguồn thu nhập trả nợ.
  • Hồ sơ chứng minh mục đích sử dụng vốn vay.
  • Hồ sơ tài sản bảo đảm