• English

Hồ sơ và thủ tục

  • Thư xuất trình chứng từ/Giấy đề nghị cho vay đảm bảo bằng khoản phải thu từ bộ chứng từ hàng xuất khẩu (theo mẫu của KienlongBank).
  • Bộ chứng từ hàng xuất khẩu.
  • Tờ khai hải quan xuất khẩu.
  • Giấy chứng nhận khai thác.
  • Hợp đồng ngoại thương (hợp đồng xuất khẩu hàng hóa).
  • Hồ sơ tài sản bảo đảm.