• English

Hồ sơ và thủ tục

Hồ sơ thủ tục:

+ Hồ sơ mở tài khoản;

+ Hồ sơ đăng ký dịch vụ Ngân hàng điện tử theo quy định của KienlongBank.

Quy định khác:

+ Khách hàng chỉ được gửi, nhận chi trả tiền gửi thông qua tài khoản thanh toán của chính Khách hàng.

+ Không áp dụng đối với tài khoản thanh toán đồng chủ sở hữu.

+ Không áp dụng đối với tài khoản thanh toán của tổ chức nước ngoài.