• English

Hồ sơ và thủ tục

Điều kiện áp dụng:

  • Khách hàng mở tài khoản Tiền gửi thanh toán tại Kienlongbank.
  • Đăng ký dịch vụ Internet Banking của Kienlongbank.
  • Số tiền gửi tối thiểu: 1.000.000 VND

Quy định khác:

  • Tài khoản Tiền gửi thanh toán và tài khoản Tiết kiệm trực tuyến phải cùng đứng tên một người.
  • Không áp dụng đối với tài khoản Tiền gửi thanh toán đồng chủ sở hữu.
  • Các quy định khác thực hiện theo quy chế tiết kiệm của Kienlongbank.

Phương thức trả lãi: 

Khách hàng chọn 01 trong các hình thức sau ngay khi mở tài khoản Tiết kiệm trực tuyến:

+ Lãi nhập gốc và tái tục kỳ hạn mới: tại thời điểm đến hạn, số tiền lãi sẽ nhập vào số tiền gốc và tự động chuyển sang kỳ hạn tương đương với kỳ hạn cũ, với lãi suất tại thời điểm đến hạn.

+ Lãi chuyển sang Tiền gửi thanh toán và phần gốc tái tục kỳ hạn mới: tại thời điểm đến hạn, số tiền lãi sẽ chuyển sang Tiền gửi thanh toán, số tiền gốc tự động chuyển sang kỳ hạn tương ứng với kỳ hạn cũ với lãi suất tại thời điểm đến hạn.

+ Tự động tất toán và chuyển hết vào Tiền gửi thanh toán: tại thời điểm đến hạn, số tiền lãi và gốc tự động chuyển sang Tiền gửi thanh toán của khách hàng.

Lãi suất khách hàng nhận được khi tất toán:

+ Tất toán ngay trong ngày mở tài khoản: khách hàng không được hưởng lãi.

+ Tất toán trong khoảng thời gian từ ngày mở tài khoản cho đến trước ngày đến hạn: khách hàng hưởng lãi suất tất toán trước hạn.

+ Tất toán đúng hạn: khách hàng hưởng lãi suất của sản phẩm tương ứng với kỳ hạn gửi.