• English

Hồ sơ và thủ tục

  • Giấy tờ xác minh thông tin của tổ chức gửi tiền;
  • Quyết định bổ nhiệm người đại diện hợp pháp;
  • Giấy tờ xác minh thông tin người đại diện hợp pháp;
  • Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán (nếu có);
  • Giấy ủy quyền của người đại diện theo pháp luật (nếu có);
  • Các giấy tờ cần thiết khác theo yêu cầu (nếu có).