• English

Đặc tính - tiện ích

Đặc tính:
Lãi suất: Từ ngày phát hành CCTG đến hết tháng thứ 24: lãi suất cho vay = lãi suất CCTG + 1,8%

Từ tháng thứ 25 (kể từ ngày phát hành CCTG) trở đi: lãi suất cho vay = lãi suất CCTG (lãi suất CCTG sẽ được điều chỉnh tương ứng và trùng với kỳ điều chỉnh lãi suất CCTG)

Hạn mức cho vay: Tối đa 100% giá trị/mệnh giá của CCTG.

Phương thức cho vay: Cho vay từng lần

Phương thức giải ngân: Giải ngân 01 lần vào tài khoản của khách hàng hoặc bên thụ hưởng

Phương thức thu nợ: Thu gốc khoản vay cầm cố CCTG: được thu một lần khi kết thúc thời hạn vay

Thu lãi khoản vay cầm cố CCTG:

 - Kỳ thu lãi đầu tiên: là ngày trả lãi CCTG gần nhất tính từ ngày giải ngân.

- Từ kỳ thu lãi tiếp theo: kỳ thu lãi khoản vay cầm cố CCTG được điều chỉnh tương ứng và trùng với kỳ trả lãi của CCTG.

Phí dịch vụ tín dụng: Xem biểu phí.

Tiện ích:
Thủ tục đơn giản, xét duyệt và giải ngân nhanh chóng.