• English

Đặc tính - Tiện ích

Đặc tính: 

Thời hạn vay: tối đa 84 tháng 

Loại tiền vay: VND.

Mức cho vay: 

+ Khách hàng hoạt động sản xuất kinh doanh có đăng ký kinh doanh: Tối đa 90% nhu cầu vốn và không quá 10 tỷ đồng

+ Khách hàng hoạt động sản xuất kinh doanh không có đăng ký kinh doanh: Tối đa 90% nhu cầu vốn và không quá 01 tỷ đồng.

Lãi suất: Theo quy định KienlongBank từng thời kỳ.

Phương thức cho vay: Cho vay từng lần. 

Phí dịch vụ tín dụng: Xem biểu phí.

Tiện ích:

+ Mua sắm, nâng cấp, sửa chữa máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất kinh doanh.

+ Các nhu cầu mua sắm tài sản cố định khác phục vụ sản xuất kinh doanh.