• English

Đặc tính - Tiện ích

Đặc tính:

Thời hạn vay:

+ Vay mua BĐS: Không quá 20 năm.

+ Vay xây dựng, sửa chữa BĐS: Không quá 10 năm.

+ Vay mua và xây dựng, sửa chữa BĐS: Không quá 20 năm.

Loại tiền vay: VND.

Mức cho vay: 

+ Vay mua BĐS và TSBĐ chính là BĐS dự định mua: Theo quy định của KienlongBank.

+ Vay xây dựng, sửa chữa BĐS và TSBĐ chính là BĐS dự định xây dựng, sửa chữa: Tối đa 90% chi phí xây dựng, sửa chữa.

+ Vay mua và xây dựng, sửa chữa BĐS và TSBĐ chính là BĐS dự định mua và xây dựng, sửa chữa: Tối đa 70% giá trị BĐS dự định mua cộng (+) 50% chi phí xây dựng, sửa chữa.

+ Trường hợp TSBĐ là BĐS khác và/hoặc tài sản khác: Tối đa 100% giá trị BĐS dự định mua và/hoặc chi phí xây dựng, sửa chữa. 

Lãi suất: Theo quy định KienlongBank từng thời kỳ.

Phương thức cho vay: Cho vay từng lần

Phương thức thu nợ: linh hoat

Phí dịch vụ tín dụng: Xem biểu phí.

Tiện ích:

+ Tiết kiệm chi phí trả lãi vay bằng hình thức giải ngân theo tiến độ xây dựng.

+ Thời gian cho vay dài giúp khách hàng cân đối được nguồn tài chính.


Tin xem nhiều